Ymddiriedolaeth y Fforest Dragwyddol - Gweledigaeth
                      
                   
        
  
         
      
                           
                     
  
                 
                      
Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol Cyf.
Rhif y Cwmni: 5163451 Rhif yr Elusen: 1110801
 
Gweledigaeth
 
 
Parch tuag at pob ffurf o fywyd yw ein ethos, a thrwy hyn credwn mewn cymryd gofal o’r biosffer gyflawn, gyda’r dealltwriaeth bod yr holl ffurfiau o fywyd yn gysylltiedig â’i gilydd.  Rydym yn defnyddio dulliau organaidd o weithredu: yn compostio, yn ail-gylchu ac yn osgoi defnyddio cemegau gwenwynllyd.  Rydym yn prynu’n lleol pob cyfle a gawn, yn ail-ddefnyddio popeth bosib ac yn wyliadwrus o ddefnyddio adnoddau na ellir eu hadnewyddu.  Rydym yn ymdrechu i ehangu bio-amrywiaeth, ac yn ymhyfrydu ym mhrydferthwch ac amrywiaeth Natur.

Cydnabyddwn fod marwolaeth yn rhan naturiol o fywyd, ac edrychwn ar farwolaeth fel ffordd i’r corff newid i ffurfiau o fywyd newydd.  Rydym yn cysuro galarwyr a’r rhai sydd yn wynebu marwolaeth drwy eu cymell i fwynhau heddwch a chytgord y goedwig.

Wrth ofalu am bobl, rhaid cynnwys a derbyn pobl sydd â chyfyngiadau, naill ai yn gorfforol, yn feddyliol neu’n ariannol.  Golyga hyn ein bod yn gwerthfawrogi’r gwahaniaethau rhwng unigolion, credoau a diwylliannau, ac hefyd yn gwerthfawrogi creadigedd a dysg.  Y cyfan o ofynnwn yw i ymwelwyr â’r goedwig barchu’r amgylchedd, a pheidio ag achosi niwed i unrhyw un o’r ffurfiau eraill o fywyd sydd o’u cwmpas.

 
 
   
   
 
Ymgorfforir pob agwedd o’n Gweledigaeth ym mhedwar nod yr Ymddiriedolaeth:
1.  i ddarparu coedlan adnoddol ar gyfer y cyhoedd;
2.  i ddarparu adnoddau addysgol ynghylch y goedlan;
3.  i ddarparu a chynnal mynwent werdd; ac
4.  i gynnig ymgeledd i alarwyr.

Hyderwn, yn y tymor hir, y bydd Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol yn gallu ehangu’r weledigaeth hon, a chynnig cymorth i grwpiau eraill sydd am sefydlu mynwentydd gwyrdd lle y gall bywyd gwyllt a choed fwynhau noddfa ochr yn ochr â phobl.
 
 
 
Ffoniwch 01758 612 006
neu e-bostiwch eft@eternalforest.org