Ymddiriedolaeth y Fforest Dragwyddol - Gwasanaethau yn y Goedlan
                      
                   
        
  
         
      
                           
                     
  
                 
                      
Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol Cyf.
Rhif y Cwmni: 5163451 Rhif yr Elusen: 1110801
 
Gwasanaethau yn y Goedlan
 
  Mae Ymddiriedolaeth y Goedwig Dragwyddol yn cynnig cyfle i gynnal amrywiaeth o wasanaethau yn y goedlan, o gladdedigaethau hyd at ddarparu blychau nythu
i goffáu pobl neu ddigwyddiadau arbennig. Rydym yn claddu pobl, anifeiliaid anwes a lludw ar safleoedd o’ch dewis chi, ac mae ein dull o gofnodi a mapio manwl yn sicrhau y bydd y safle a ddewiswch yn gysegredig am byth i chi a’ch ceraint.  Gallwn blannu coeden i chi, yn ogystal â rhedyn y coed, clychau’r gog a blodau gwyllt eraill sy’n naturiol i’r ardal.

Pe dymunech gael llannerch ar gyfer eich hunan neu eich teulu a’ch anifeiliaid anwes, gallwn eich cyfarfod yn y goedwig a’ch arwain o’i chwmpas i ymweld â’r safleoedd sydd ar gael cyn dewis. Os nad oes diddordeb gennych mewn claddedigaeth – efallai, er enghraifft, eich bod am ddathlu genedigaeth plentyn neu gael cofeb i berson a gollwyd flynyddoedd ynghynt – gallwch ddewis coeden i arddangos plac arbennig wedi ei wneud â llaw, neu flwch nythu.

Mae’r goedlan ar agor bob amser i gerddwyr, a gallwch ymweld â hi ar unrhyw adeg.  Mae’r glwyd yn ddigon llydan i dderbyn cadair olwyn, mae llwybrau da drwy’r goedwig, ac mae safleoedd parcio i’w cael oddi ar y ffordd fawr.

Claddedigaethau
Cofrestrir Gwarchodfa Boduan fel mynwent, ond mae’n fynwent unigryw.  Dyma’r unig fan yng Nghymru lle gellir claddu unrhyw un  mewn coedlan sefydliedig.  Rydym yn ymneilltuo gofod helaeth ar gyfer pob claddedigaeth – y maint lleiaf o safle yw 2.5 x 5m (rhyw 128 o droedfeddi sgwâr) – ac ein cyfrifoldeb ni yw gwneud yr holl waith paratoadol, gan gynnwys twtio’r bedd ac ail-blannnu wedi’r angladd.  Mae’r cyfleusterau ar gyfer y galarwyr yn cynnwys lle parcio digonol a thoiled hyfryd o anarferol. Gallwch drefnu unrhyw ffurf o seremoni yn ôl eich dymuniad, gan gynnwys rhai crefyddol, dyngarol neu paganaidd.  Gellir trefnu cerddoriaeth fyw hefyd.  Fe wnawn ni eich cynorthwyo, a chyd-weithio â’ch ymgymerwr, os ydych am ddefnyddio un.  Dewch i siarad â ni, ac fe wnawn y cyfan o fewn ein gallu i sicrhau y bydd eich seremoni yn gwbl unol â’ch dymuniad.  Wedi’r angladd gallwn blannu coeden o’ch dewis, neu osod carreg goffaol.

Llennyrch Teuluol
Gellir ymneilltuo safleoedd ehangach ar gyfer teuluoedd neu grwpiau.  Gallwch glustnodi llannerch ymlaen llaw, ac os oes gennych chi anifeiliaid anwes, gellir eu claddu hwythau yn yr un fan.

Llwch
I’r rhai sy’n ffafrio amlosgiad, gellir claddu’r llwch o dan goeden arbennig (un sefydlog neu un wedi ei phlannu i’r pwrpas) er mwyn creu cofeb fechan. Rydym hefyd yn fodlon paratoi a gosod blychau nythu i adar neu ystlumod, gyda phlac enw o bosib, neu adeiladu mainc yn arbennig i chi.

Cyflwyniadau
Gallwch gyflwyno coeden, rhan arbennig o’r goedlan neu ran o’r afonig i gofnodi achlysuron arbennig megis: genedigaethau, dyddiadau penblwydd, priodasau, digwyddiadau penodol pwysig megis llwyddo mewn arholiadau, neu lwyddiannau eraill ac wrth gwrs, er cof am geraint annwyl.

Taliadau
Ffoniwch ni i gael prisiau am ein gwasanaeth.  Os ydych am ymneilltuo llannerch neu safle ymlaen llaw, gellir rhannu’r gost dros nifer o flynyddoedd gyda’n cynllun archeb banc reolaidd ‘Talu ’Nawr, Marw Wedyn’, sy’n eich galluogi i ddefnyddio’r safle neu lannerch o ddyddiad cychwyn yr archeb reolaidd.  Gallwn bob amser drafod a dod i delerau fel y gallwch fforddio claddedigaeth yng Ngwarchodfa Boduan.
 

Ffoniwch 01758 612 006
neu e-bostiwch eft@eternalforest.org